• Deutsch
  • Polish
  • English

Jesteś tutaj:

zdjęcia

Wspólne polsko-niemieckie posiedzenie poszerzonego zarz?du stowarzyszenia Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA w Szczecinie, 26 stycznia 2010 r.: dr Krzysztof Bogus?awski (IT), dr Andrzej Kram, Andrzej Gajewski (wicekanzlerz PUM), t?umacz Krzysztof Pyrka, dr Heinz Köhler, pe?nomocnik stowarzyszenia (od lewej).
Konferencja prasowa z okazji wr?czenia tymczasowej decyzji o dofinansowaniu przez ministra gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, p. Seidela (drugi z prawej) dnia 18.1.2010 r. w Greifswaldzie. Prof. dr med. Norbert Hosten jako przewodnicz?cy stowarzyszenia telemedycyny (z prawej), W?adys?aw Husejko, marsza?ek województwa zachodniopomorskiego (trzeci z lewej), prof. dr med. Zygmunt, prezes zarz?du medycyny Uniwersytetu w Greifswaldzie i dyrektor uniwersyteckiego szpitala klinicznego (czwarty od lewej).
Narada polskich i niemieckich uczestników projektu 10 grudnia 2009 r. w Klinice Urologii SPSK nr 2 w Szczecinie, dyrektor prof. dr med. Sikorski (drugi z lewej), przewodnicz?cy stowarzyszenia prof. Hosten (trzeci z lewej), wicekanclerz PUM, p. Gajewski (po prawej), pe?nomocnik stowarzyszenia dr Köhler (trzeci z prawej), dr Boguslawski (informatyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z lewej), p. Martin Rösch, DFC Systems, Monachium (trzeci z lewej).
Wizyta w Szpitalu w Gryficach, radiologia, 10 grudnia 2009 r.; od lewej: prof.dr hab. med. Zbigniew Kotwica,szef oddzia?u neurochirurgii, Prof. Hosten, przewodnicz?cy stowarzyszenia telemedycznego, dr Köhler, pe?nomocnik stowarzyszenia telemedycznego.
Posiedzenie polsko-niemieckiej grupy steruj?cej 18.1.2010 r., Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg, Greifswald. Od prawej do lewej: Pan Heise, Zwi?zek Komunalny POMERANIA, Löcknitz; Pan Lauterbach, GFG Eberswalde, Prof. Hosten (z decyzj? o dofinansowaniu) Pan Balschat (Neubrandenburg), Pan Gajewski, wicekanclerz PUM w Szczecinie, Pan Vollrath (Asklepios Klinik Pasewalk), dr Kram, Katedra Patomorfologii PUM, Szczecin, dr Bogus?awski (ZUT Szczecin)
Konferencja inauguracyjna telestroke, 14 czerwca 2010 r. w g?ównym budynku Uniwersytetu w Greifswaldzie: Pan Gunter Gotal, dyrektor ekonomiczny wydzia?u medycyny uniwersytetu w Greifswaldzie w rozmowie z mgr in?. Jackiem Pietryk?, dyrektorem szpitala w Gryficach, województwo zachodniopomorskie.
W serwerowni Akademickiego Centrum Informatyki ZUT w Szczecinie (2009): dr Boguslawski (po prawej) obja?nia instalacje cz?onkom delegacji niemieckiej, p. Martinowi Rösch (po lewej) , dr. Heinzowi Köhler (drugi od lewej). Pan Pyrka, d?ugoletni t?umacz projektu telemedycznego (drugi po prawej stronie).